Korzystając ze strony Business Lab Nowy Świat Użytkownik potwierdza swoją zgodę na umieszczanie przez Business Lab Nowy Świat plików cookie na jego urządzeniu. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania plików cookie, Business Lab Nowy Świat nie może zagwarantować należytego funkcjonowania witryny. Polityka cookie

Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Business Lab Nowy Świat Spółka Cywilna Katarzyna Fremi-Wierzejska, Marek Heidrich ul. Nowy Świat 41a; 00-042 Warszawa, dalej zwany jako „Business Lab Nowy Świat”.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: kontakt@business-lab.pl
 
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zawierania umowy, zakładania konta na stronie www, a także później, w związku z realizacją usług świadczonych przez nas.
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia pełnego korzystania z usług oferowanych przez Business Lab Nowy Świat, świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcjii rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Business Lab Nowy Świat, którym jest:
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzeniamarketingu bezpośredniego usług Business Lab Nowy Świat;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Business Lab Nowy Świat;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników między innymi pod kątem poprawy działania usług przez nas oferowanych czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;
 • prowadzenie badań i analiz usług oferowanych przez Business Lab Nowy Świat, między innymi pod kątem funkcjonalności strony www, poprawy działania usług przez nas oferowanych czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych nam przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności;
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnieniaprzez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt: kontakt@business-lab.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartąz Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.
 
Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzećz Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.
 
Dodatkowo w trakcie korzystania przez Ciebie z naszych usług, możemy również zbierać informacje o
urządzeniu i przeglądarce, takie jak unikalne identyfikatory urządzenia, adresy IP, rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do naszych urządzeń, takich jak np. drukarka (w tym nazwy pliku drukowanego oraz użytkownika/komputera, celem logowania aktywności Użytkowników); model i ustawienia urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, język, aktywność systemowa i raporty o awariach.
 
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Business Lab Nowy Świat; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzaniaTwoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte wcelu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym obecnie jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a na Business Lab Nowy Świat może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
 
Business Lab Nowy Świat może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji oferowanych usług, realizacji obowiązków Business Lab Nowy Świat przewidzianych prawem, ochrony praw Business Lab Nowy Świat zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Business Lab Nowy Świat w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Business Lab Nowy Świat może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Business Lab Nowy Świat umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Business Lab Nowy Świat.
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniuw celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub domomentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
 
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Business Lab Nowy Świat zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakżenie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
 
Profilowanie danych osobowych przez Business Lab Nowy Świat polega na przetwarzaniu Twoich danych (równieżw sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.