Korzystając ze strony Business Lab Nowy Świat Użytkownik potwierdza swoją zgodę na umieszczanie przez Business Lab Nowy Świat plików cookie na jego urządzeniu. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania plików cookie, Business Lab Nowy Świat nie może zagwarantować należytego funkcjonowania witryny. Polityka cookie

Regulamin


§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem strony internetowej www.business-lab.pl (zwana dalej „stroną www”) jest Business Lab Nowy Świat Spółka Cywilna Katarzyna Fremi-Wierzejska, Marek Heidrich ul. Nowy Świat 41a; 00-042 Warszawa, REGON: 145897443, NIP: 5252522574 (zwana dalej „Usługodawcą” lub „Business Lab Nowy Świat”).
 2. Usługodawca za pośrednictwem strony www prowadzi rezerwację drogą elektroniczną usług coworkingowych, prywatnych biur oraz sal konferencyjnych (zwanych dalej łącznie „usługami”). Zasady korzystania ze strony www w zakresie dokonywania rezerwacji usług określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422  tj. ze zm.).
 3. Strona www jest to serwis internetowy, za pomocą którego Usługodawca prowadzi sprzedaż usług (zwane dalej „Rezerwacjami”) za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Nabywcą usług, oferowanych na stronie www, jest pełnoletni użytkownik strony www (w tym użytkownik, który dokonał uprzedniego założenia konta na stronie www) który dokonał Rezerwacji (dalej zwany „Klientem” lub „Użytkownikiem”).
 5. Przeglądanie treści strony www nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta na stronie www.
 6. Informacje o usługach dostępne na stronie www stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem (22) 6924515 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@business-lab.pl

§ 2.   OGÓLNE WARUNKI DOKONANIA REZERWACJI
 1. Sprzedaż usług przez Business Lab Nowy Świat odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy. Do zawarcia umowy na określoną usługę dochodzi poprzez dokonanie Rezerwacji przez Klienta oraz potwierdzenie jej przyjęcia przez Usługodawcę.
 2. Przedmiotem umowy, mogą być usługi prezentowane na stronie www i znajdujące się w ofercie Business Lab Nowy Świat w chwili dokonywania Rezerwacji.
 3. Ceny usług znajdujących się w ofercie Business Lab Nowy Świat na stronie www są cenami netto w złotych polskich - i nie zawierają podatku VAT.

§ 3.   REJESTRACJA KONTA NA STRONIE WWW
 1. Rejestracja konta przez Użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie www następujących informacji: adresu poczty elektronicznej i hasła, imienia, nazwiska, numeru telefonu, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „Zarejestruj się”. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Polityce prywatności .
 2. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony www, w tym dokonywanie Rezerwacji. W ramach utworzonego uprzednio konta, Klient ma możliwość dodania avatara, który będzie wyświetlał się w ramach jego konta, oraz dodatkowych danych, których uzupełnienie jest dobrowolne.
 3. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Usługodawca udostępnia możliwość usunięcia konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy kontakt@business-lab.pl. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację dokonanych Rezerwacji potwierdzonych przez Usługodawcę (doszło do zawarcia umowy, co nie pozbawia Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
 5. Usługa konta na stronie www świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 6. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta Użytkownikowi w dowolnym momencie, (informując go o tym mailowo), w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4.   REZERWACJE
 1. Rezerwacja stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji strony www oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie wybranych przez niego usług spośród aktualnie dostępnych na stronie www, za wskazaną na niej cenę.
 2. Rezerwacja może zostać złożona przez Klienta poprzez stronę www, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, w następujący sposób:
  1. logując się na konto Klienta;
  2. resjestrując się i zakładając konto;
  3. jako Gość, bez zakładania konta.
  W każdym z przypadków Użytkownik podaje odpowiednie, wymagane przy rejestracji/logowaniu/wejściu jako Gość dane, co pozwala na dokonanie Rezerwacji.
 3. Po wyborze usługi oferowanej na stronie www, Klient wybiera przycisk ”REZERWACJA” i następnie dokonuje wyboru sposobu płatności (sposoby płatności wskazane są w § 5 PŁATNOŚCI). Klient kończy dokonanie Rezerwacji na usługę z chwilą wciśnięcia przycisku „REZERWUJĘ”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy. Klient przed wciśnięciem przycisku „REZERWUJĘ” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, Regulaminu usług i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w  Polityce prywatności. 
 4. Usługodawca potwierdzi Rezerwację złożoną przez Klienta, poprzez wskazanie za pośrednictwem strony www po wyborze przycisku „REZERWUJĘ” oraz odrębnie w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta, danych Rezerwacji, w postaci:
  1. danych Usługodawcy, w tym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej Usługodawcy;
  2. danych Klienta;
  3. numeru Rezerwacji;
  4. szczegółów Rezerwacji, wraz z cenami jednostkowymi;
  5. kwoty łącznej netto oraz wybrany sposób i termin zapłaty;
  6. informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz składania reklamacji;
 5. Klient w procesie realizacji Rezerwacji otrzyma fakturę VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
 6. Przy wyborze płatności online, Klient zostanie automatycznie przeniesiony do płatności Systemu Blue Media online.
 7. Usługodawca może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku z dokonaniem lub realizacją Rezerwacji.
 8. Klient może kontaktować się z Usługodawcą telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy w związku z dokonaniem lub realizacją Rezerwacji.
 9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji, Klient może skontaktować się z Usługodawcą przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@business-lab.pl.

§ 5.   PŁATNOŚCI
 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Rezerwację:
  1. przelew (przedpłata): należność za dokonaną Rezerwację zostanie przekazana na rachunek bankowy Usługodawcy podany na fakturze VAT  przesłanej w e-mailu po dokonaniu Rezerwacji,
  2. płatność online za pośrednictwem Systemu Blue Media online,
  3. płatność gotówką lub kartą płatniczą u Usługodawcy przy ul. Nowy Świat 41a, Warszawa.
 2. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym podczas realizacji płatności na stronie www podmiotu obsługującego płatność.
 
§ 6.   REALIZACJA REZERWACJI
 1. Realizacja Rezerwacji usług rozpoczyna się:
  1. w przypadku Rezerwacji płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Usługodawcy,
  2. w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu Blue Media - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,
  3. w przypadku płatności gotówką w siedzibie biura -  w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o danych Rezerwacji.
 2. Zmiany w Rezerwacji lub rezygnacja z niejmożliwe są poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem kontakt@business-lab.pl
 3. W przypadku Rezerwacji płatnej przelewem lub płatności online za pośrednictwem systemu Blue Media, w przypadku braku dokonania płatności przez Klienta za wybraną usługę, Usługodawca ma prawo anulowania Rezerwacji na 24h przed rozpoczęciem spotkania bez konieczności informowania Klienta.

§ 7.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na 24h przed rozpoczęciem Rezerwacji.
 2. W przypadku odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą a Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione usługi. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

§ 8.   WARUNKI REKLAMACJI
 1. Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod numerem (22) 6924515 lub pod adres poczty elektronicznej: kontakt@business-lab.pl.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

§ 9.  DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług, zawarcia Umowy i dokonania Rezerwacji.
 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach realizacji dokonanych Rezerwacji, będą przetwarzane przez Usługodawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy umieszczonych na stronie www oraz opisanych szczegółowo w ramach Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na stronie www Usługodawcy.
 5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Usługodawcy.
 7. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez stronę www na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies dostępnym na stronie www Usługodawcy.

§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Klienta.
 3. Prawidłowe korzystanie ze strony www wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
  1. ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików cookies;
  4. do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu strony www, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Rezerwacji.
 5. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres do korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@business-lab.pl.
 6. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie www informacji o zmianie  Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów, którzy dokonali Rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Regulaminu nie dotyczy Rezerwacji złożonych u Usługodawcy przed jej wejściem w życie.
 7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub na stronę www następujących treści:
  • powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,
  • naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (usługi konta na stronie www) poprzez usunięcie konta założonego w ramach rejestracji.
 9. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej; naruszania Regulaminu przez Klienta.